CreativeOT by Rachel

מרפאה בעיסוק מוסמכת

בפתח תקווה

כישורים חברתיים

מיומנויות חברתיות מבוססות על הכישורים שאנו משתמשים בהם מדי יום כדי לתקשר עם אחרים. הן כוללות תקשורת מילולית ולא מילולית, כגון דיבור, מחוות, הבעת פנים ושפת גוף. ניתן להגיד על אדם מסוים כבעל כישורים חברתיים חזקים אם יש לו את הידע כיצד להתנהג במצבים חברתיים והוא מבין כללים כתובים ומרומזים בעת תקשורת עם אחרים.

לעיתים, המיומנויות הללו לא מגיעות לנו בצורה טבעית, ריפוי בעיסוק עשוי להועיל ברכישת המיומנויות הללו.